WATERVAL NAWEEK KAMPE bied ongelooflike en radikale verandering van mense se gesindhede teenoor andere, herstel van minderwaardigheid, bevryding van slegte gewoontes, emosionele genesing asook genesing van verslawings.

Die naweek kampe vind plaas op ‘n sentrale plek of kampterrein, sodat persone wat woonagtig is op plase in ‘n sekere distrik, dit maklik kan bywoon. Tydens die naweek word deur middel van 6-7 praatjies en kleingroepbesprekings onderrig gegee ten opsigte van: Die identiteit van die mens. Verslawings aan gewoontevormde middels en slegte gewoontes, en die effek daarvan op alle verhoudings waarin mens staan. Vergifnis en versoening onderling asook met werkgewers. Die rol van die man en vrou teenoor mekaar, en in die huishouding, met die doel van gesinstabiliteit. Die doel en sin in die lewe, asook waardestelsels.

Die lesing inhoud word in klein groepies bespreek. Individuele gesprek sessies, beradings gesprekke, word ook gedoen oor probleme en moeilike omstandighede. Besef en herstel van die persoon se geskape identiteit, veral ten opsigte van minderwaardigheid, lae selfbeeld, en agtergeblewendheid vind hier drastiese veranderings plaas.

Bevryding van slegte gewoontes en leuens wat die persoon se lewe dikteer. Honderde gevalle bestaan waar mans, vrouens en jeug vrygekom het van alkoholmisbruik, dwelmverslawing, fisiese mishandeling en diefstal. Emosionele genesing, veral ten opsigte van vergifnis en selfaanvaarding. Herstel van verhoudinge met werkgewers is een van die wonderlikste resultate. Talle suksesverhale bestaan van versoening tussen werkgewers en werknemers.

Radikale verandering van mense se gesindhede teenoor andere, ‘n besef van huweliksmaats se verantwoordelikheid teenoor mekaar en hul kinders. Familielewe word drasties beinvloed.

“The family is the strongest element in the shaping of lives, the most powerful support network”.
Radikale verandering in gedragspatrone en manier van dink oor baie sake, byvoorbeel oor higiëne en gesondheid. Vrouens wat HIV-positief getoets is, word aan kundiges gekoppel wat hulle met gesonde eetprogramme en berading help. Enige vorm van mishandeling word met die area-verteenwoordigers opgeneem en deur ons netwerk van kundiges aangespreek.

Waterval Jaar Program 2023 

(klik om oop te maak)

Maak 'n DONASIE