PAULUS BESOEKE in lyn met die Bybelse besoeke van die apostel Paulus aan die gelowiges in die verskillende gemeentes. Vir die bemoediging en versterking van diegene wat tydens die kamp tot bekering gekom het of dit bygewoon het, asook voortgesette leringe van gelowiges op hul pad van dissipelskap.

As deel van Waterval bediening se deurlopende bediening aan die plaaswerkers, word opvolgbesoeke aan diegene gedoen wat naweekkampe in ’n bepaalde streek bygewoon het. Die oogmerk is om na afloop van ’n kamp sodanige besoek primêr aan diegene te doen wat die kamp bygewoon het. Die hoofdoel is die dissipellering van gelowiges. Die praktyk het egter geleer dat die opvolgbesoeke nie net die kampers betrek nie, maar ook plaaswerkers wat nog geensins in ’n verhouding met Jesus Christus staan nie.

Dit dien gemeld te word dat Waterval bediening toenemend gebiede buite die periferie van die Boland-streek bedien. Die gebiede is afgeleë en fondse is uiters beperk. Opvolgbesoeke binne die Boland-streek word in samewerking met plaaslike bedieninge of eie medewerkers gedoen. Daar word ten nouste gepoog om weekliks op plase besoek af te lê. Tydens die besoeke word met invaltyd boodskappe gebring. Voorts kom huisgroepe saans byeen en smiddags word die kinders bedien op elke plaas.

In areas buite die Boland-streek word die besoeke uitreike genoem. Dit vind ongeveer 6-12 weke na afloop van kampe plaas. Die besoeke het ’n verskeidenheid van oogmerke in gedagte. Die kuier saam met diegene wat kampe bygewoon het ten einde na hul geestelike welstand te verneem. Die voortgesette lering van gelowiges op hul pad van dissipelskap, veral met hul wandel as kinders van God asook hul geestelike groei. Die aanspreek van probleme wat hul in hul wandel in die geloof ondervind. Die verkondiging van hoop in Jesus Christus in hul daaglikse omstandighede. Die aanspreek van hul Godgegewe doel in hul lewens- en werksomstandighede. En die evangelisering van ongereddes wat deurlopend op besoekpunte teëgekom word.

Maak 'n DONASIE